Vorabend Quasimodogeniti Pfv. F. v. Hering KiGo (C. Arndt)